Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

U skladu sa članom 62. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/2012) ponuđači imaju mogućnost da preuzimaju konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice Grada Novog Pazara.

Na ovaj način će se objavljivati sve informacije u postupcima javnih nabavki (izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatne informacije i pojašnjenja u vezi pripreme ponuda i sl.).
Poželjno je, da ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa internet stranice grada Novog Pazara, pisanim putem, slanjem potvrde o preuzimanju konkursne dokumentacije na faks br 020/322-817, obaveste naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke.
Na taj način će ući u evidenciju naručioca kao potencijalni ponuđači, a naručilac će biti u obavezi da istima, tokom trajanja roka za preuzimanje dokumentacije i dostavljanje ponuda, dostavlja u pisanoj formi (na način koji ponuđač navede u potvrdi o preuzimanju konkursne dokumentacije sa internet stranice Grada Novog Pazara), sve učinjene izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i pojašnjenja konkursne dokumentacije.